• معاون آموزشی دانشگاه، حلول سال نو را به همکاران تبریک گفت
  • سال نو مبارک
  • چهلمین و یکمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، حلول سال نو را به همکاران در دانشگاه و مراکز درمانی تابعه، تبریک گفت
  • معاون درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، حلول سال نو را تبریک گفت
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها