در گاه های پرداخت الکترونیک خیرین دانشگاه و مراکز تابعه

بیمارستان روانپزشکی رازی

بیمارستان توانبخشی رفیده