• مشاور وزیر بهداشت: دانشگاه علوم بهزیستی، مرجع تدوین سیاست های حوزه توانبخشی است
  • گزارش اجرای بخش هایی از طرح
  • مسئول بخش توانبخشی جسمی صلیب سرخ جهانی، از امکانات بیمارستان توانبخشی
  • از طرح‌های مشترک دو دانشگاه علوم بهزیستی و صنعتی شریف در حوزه توانبخشی، حمایت مالی می شود
  • همکاری های مشترک دو دانشگاه علوم بهزیستی و صنعتی شریف در حوزه فناوری های توانبخشی، گسترش می یابد
  • مقدمات همکاری دانشگاه علوم بهزیستی با صلیب سرخ جهانی برای تربیت نیروی متخصص جهت منطقه مدیترانه شرقی، فراهم شد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها