• وب سایت
  • برنامه های دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی براساس طرح
  • گزارش وضعیت 12 پروژه عمرانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارائه شد
  • قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت: تحول و نوآوری در آموزش پزشکی ضروری است
  • دکتر آخوندزاده: باید به سمت افزایش اختیارات دانشگاهها در جذب دانشجوی دکتری پژوهشی علوم پزشکی برویم
  • پیشنهادهای رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درخصوص دانش آموختگان دکتری پژوهشی
  • دومین جشنواره
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی