قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری را از زیر دانلود کنید :

   دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش و طرح های تحقیقاتی کمیته.pdf           حجم فایل 527 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش مراکز تحقیقات.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش گروه های آموزشی.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شورای پژوهش کمیته در نظام سلامت.pdf           حجم فایل 406 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود فایل : آیین نامه دوره دکتری پژوهشی.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود فایل : آیین نامه حق التالیف مقالات.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود فایل : آیین نامه تبدیل پایان نامه ها به طرح تحقیقاتی.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود فایل : آیین نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسادکتری.pdf           حجم فایل 432 KB
   دانلود فایل : آیین نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسادکتری.pdf           حجم فایل 432 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اجرایی گردهمایی های علمی دانشگاه.pdf           حجم فایل 329 KB