در گاه های پرداخت الکترونیک خیرین دانشگاه و مراکز تابعه

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیمارستان روانپزشکی رازی

بیمارستان توانبخشی رفیده